Doradztwo

Dekada specjalizuje się w restrukturyzacji obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego ( JST ). W szczególności dotyczy to optymalizacji budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej pod kątem ustawowych relacji zadłużenia.

Wprowadzenie nowego, ustawowego wskaźnika zadłużenia samorządów:

  1. istotnie ograniczyło możliwości finansowania nowych inwestycji,
  2. jednocześnie spowodowało trudności ze spłatą dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym przypadku samorząd zazwyczaj:

  • zawiesza realizację inwestycji,
  • wydłuża realizację inwestycji na kolejne lata budżetowe,
  • zleca realizację inwestycji spółkom komunalnym, które zaciągają kredyty bankowe o wyższym koszcie obsługi

Wszystkie wymienione wyżej działania powodują istotny wzrost kosztów – zarówno społecznych ( poprzez brak możliwości korzystania z nowej infrastruktury) , jak i finansowych ( ponieważ wydłużenie realizacji inwestycji to kilkudziesięcioprocentowe wyższe koszty ich zakończenia ).

W tym drugim przypadku samorządy są zobligowane do sporządzenia i realizacji programu postępowania naprawczego lub decydują się na zwiększoną sprzedaż składników majątkowych. Program postępowania naprawczego nakłada istotne ograniczenia (art. 240a Ustawy o finansach publicznych), z których najbardziej dotkliwe to zakaz podejmowania nowych inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych oraz zakaz działalności promocyjnej. Zwiększoną sprzedaż składników majątkowych samorządy realizują często za pomocą umów sprzedaży o charakterze zwrotnym (np. sprzedaż sieci kanalizacyjnej z późniejszym obowiązkowym odkupem). Jest to ciekawy instrument pod warunkiem wynegocjowania warunków finansowych zbliżonych do kosztu kredyt bankowego. Jeśli jest inaczej – a znamy przypadki kosztów na poziomie kilkunastu procent rocznie (tj. nawet kliku milionów złotych więcej niż w przypadku tradycyjnego finansowania) – może to spowodować wejście samorządu w spiralę zadłużenia.

Nasze doświadczenie wskazuje, iż odpowiednie wczesne zmiany optymalizujące budżet i wieloletnią prognozę finansową mogą istotnie obniżyć koszty restrukturyzacji, uchronić samorząd przed koniecznością realizacji programu postępowania naprawczego, jak również umożliwić realizację nowych inwestycji z ograniczonym wpływem na ustawowy wskaźnik nadwyżki operacyjnej.

Oferujemy sporządzenie następujących opracowań:

  1. Raportu o stanie finansów samorządu;
  2. Planu optymalizacji wskaźnika nadwyżki operacyjnej;
  3. Optymalnej struktury finansowania inwestycji;
  4. Programu postępowania naprawczego;

To, co nas wyróżnia, to nie tylko duże doświadczenie w przygotowywaniu powyższej dokumentacji, ale również wsparcie we wdrożeniu zawartych w nich rekomendacji, w szczególności pozyskiwania środków finansowych w odpowiedniej strukturze cywilno-prawnej. Ze względu na partnerską współpracę z wiodącymi bankami na rynku samorządowym, a także z lokalnymi bankami spółdzielczymi, koszt pozyskiwanego finansowania jest zbliżony do kosztu standardowego kredytu bankowego.

Jak to realizujemy? Dopasowujemy dostępne instrumentarium do warunków konkretnego samorządu. Posiadamy pełną bazę danych finansowych wszystkich samorządów w Polsce możemy zatem zidentyfikować Państwa problemy już przed pierwszym spotkaniem, do którego serdecznie zapraszamy.