Jednostki samorządu

Finansowanie


Kredyty

Kredyt bankowy tradycyjnie stanowi najbardziej popularną formę pozyskiwania finansowania przez JST. Jesteśmy w stanie pozyskiwać długoterminowe kredyty bankowe o okresie spłaty do 30 lat, ze zoptymalizowaną strukturą spłaty zobowiązania pod kątem indywidualnego wskaźnika długu samorządu. Proponujemy usługę kompleksową – poczynając od czynności analitycznych prowadzących do ustalenia pożądanej struktury zaciąganego długu, po organizację samego finansowania – w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji w ramach zamówień publicznych, wybór najlepszej oferty kredytowej oraz zawarcie umowy kredytu z bankiem. Dokładamy starań, aby na zasadach konkurencji uzyskać optymalne warunki kredytowania dla naszych Klientów.

Obligacje

Świadczymy usługi wsparcia doradczego w procesie emisji obligacji samorządowych. Usługa ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno rekomendację dla programu emisji, opracowanie dokumentacji emisyjnej dla JST, jak i organizację i przeprowadzenie konkursu w celu pozyskania najlepszej oferty obsługi emisji i oprocentowania dla papierów dłużnych. Konkurencyjność konkursów pozwala uzyskać najkorzystniejsze warunki w zakresie późniejszych kosztów obsługi długu. Ma to szczególne znaczenie, gdy celem emisji jest konsolidacja długu, a spłata dotychczasowych zobowiązań następuje tańszym kapitałem pochodzącym ze sprzedaży obligacji.

Pożyczka

Finansowanie potrzeb samorządu za pomocą długoterminowej pożyczki powinno stanowić ciekawą alternatywę dla kredytu i emisji obligacji. Podstawową zaletą tego rozwiązania, podobnie jak w przypadku obligacji, jest możliwość szybkiego przeprowadzenia procesu udzielenia finansowania. W przypadku zaciągania pożyczki JST nie ma obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, czyli prowadzenia postępowania na podstawie UPZP.

W dalszej kolejności umowa pożyczki podlega regulacji kodeksu cywilnego (art.720 k.c.), zatem w odróżnieniu do wymienionych wcześniej form finansowania – ma mniej krępujący charakter. Swoboda kształtowania wzajemnych relacji jest w tym przypadku uzależniona tylko od zgodnej woli stron umowy pożyczki, np. w zakresie zmiany harmonogramu czy wydłużenia okresu spłaty w trakcie trwania umowy.

Udzielamy pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego na warunkach zbliżonych lub korzystniejszych do kosztu kredytu. Akceptowalny okres spłaty to 15 lat. Kwoty udzielanych pożyczek z reguły nie przekraczają 10 mln zł. Mechanizm transakcji powoduje, że zobowiązania z tytułu pożyczki po stronie JST klasyfikowane są jako zobowiązania wobec banków. W zależności od oczekiwań Klienta bezpośrednio finansującym może być również bank. Podobnie jak w przypadku kredytów i obligacji, usługa może mieć charakter komplementarny i obejmować także czynności analityczne poprzedzające udzielenie finansowania.  

Wykup wierzytelności

Oferujemy wykup bezspornych i niewymagalnych wierzytelności wobec samorządu terytorialnego powstałych z różnych tytułów prawnych.

Nabycie wierzytelności następuje zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego przez przelew wierzytelności na naszą spółkę. Wierzytelności powinny być potwierdzone co do wysokości przez dłużnika i przenoszalne. Wykup może stanowić wygodną alternatywę dla innych form finansowania w przypadku prowadzenia tych inwestycji, na które samorząd zmuszony jest zaciągać dług. Wierzytelność może podlegać restrukturyzacji i zamianie na długoterminowy harmonogram spłaty. W takim przypadku w pełni zaspokojony zostaje wierzyciel samorządu (zbywca) natomiast JST ma „rozterminowany” dług, który obsługuje według obowiązującego planu spłaty. Do zmiany podmiotowej wierzyciela może również dojść w wyniku przejęcia wierzytelności przez podstawienie – zwane także subrogacją (art. 518 k.c.) W takiej sytuacji przejęcie wierzytelności odbywa się w zasadzie bez udziału pierwotnie uprawnionego wierzyciela. Decyzja o zastosowaniu wymienionych rozwiązań podejmowana jest po zbadaniu uwarunkowań dla indywidualnego przypadku.    

Porównanie

Doradztwo


Budżet i WPF analizy

Podstawowy zakres czynności doradczych obejmuje analizę projekcji dochodów i wydatków budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu w latach prognozy,
w tym:

  • wielkości nadwyżki budżetowej/deficytu oraz nadwyżki operacyjnej,
  • przepływów pieniężnych oraz obciążenia budżetu JST zobowiązaniami finansowymi,
  • zgodności kwoty zadłużenia budżetu JST z art. 242-244 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
  • wnioski i propozycje wprowadzenia zmian w budżecie i WPF.

Opracowanie ma formę pisemnej rekomendacji przekazywanej JST w ramach usług naszej firmy. Określamy zdolność kredytową jednostki oraz potencjalne oszczędności z tytułu obsługi zadłużenia. Rekomendacja z reguły stanowi materiał wyjściowy dla pogłębionych badań w wyznaczonych obszarach finansów samorządu, na przykład związanych z oświatą czy wybranymi inwestycjami.

Aby skorzystać z nieodpłatnej Rekomendacji wystarczy przesłać na adres dekada@dekada.com.pl wypełniony arkusz zobowiązań ( arkusz do pobrania arkusz.xlsx) i  aktualny WPF w formacie csv.

Restrukturyzacja długów

Przygotowujemy strategię działania związaną z możliwościami restrukturyzacji długu samorządowego prowadzącą do polepszenia Przygotowujemy strategię działania związaną z możliwościami restrukturyzacji długu samorządowego prowadzącą do polepszenia warunków obsługi zobowiązań, a także zmiany struktury długu w kierunku optymalizacji zdolności kredytowej JST w całym okresie prognozy. Usługa ma charakter kompleksowy i obejmuje przygotowanie pisemnej rekomendacji, przygotowanie projektów odpowiednich uchwał dla organu stanowiącego samorządu, wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z załącznikiem, a także efektywne pozyskanie środków z przeznaczeniem na refinansowanie droższych zobowiązań.

Inwestycje  

Stanowią koło zamachowe lokalnych inicjatyw. Interesują nas w szczególności  przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym, takie jak budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, szkół, żłobków czy przedszkoli, budowa basenów i obiektów sportowych oraz budynków

Stanowią zawsze koło zamachowe wszystkich lokalnych inicjatyw. Interesują nas w szczególności  przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym, takie jak budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, szkół, żłobków czy przedszkoli, budowa basenów i obiektów sportowych oraz budynków mieszkalnych. Obok standardowych rozwiązań finansowych proponujemy finansowanie kapitałowe skierowane do spółek komunalnych, realizujących inwestycje i mających w związku z tym określone potrzeby. Możemy występować jako bierny inwestor zewnętrzny z dokładnie oznaczoną ścieżką wyjścia z inwestycji. Całość rozwiązania zapewnia samorządowi nieprzerwaną kontrolę nad zasilaną spółką. Wydatki ponoszone w związku z transakcją nie wpływają na wskaźniki długu jednostki samorządu, gdyż klasyfikowane są jako wydatki majątkowe do poniesienia w kolejnych latach. Każda tego rodzaju transakcja wymaga naszej wcześniejszej oceny i przygotowania nie tylko od strony finansowej, ale również prawnej. Przeprowadzamy stronę samorządową przez całość procesu, udostępniając wzorce dokumentów i przekazując inne niezbędne materiały.

Podatki

Stanowią główne źródło dochodów własnych samorządu. Istotną ich częścią są podatki o charakterze lokalnym. W tym obszarze polecamy usługi współpracujących z naszą firmą licencjonowanych doradców podatkowych, w szczególności związane z podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, leśnym i opłatą targową. Usługi obejmują przegląd podatkowy, bieżące doradztwo, a także asystowanie klientom podczas postępowań podatkowych, egzekucyjnych i sądowo – administracyjnych.

Podobnego wsparcia możemy udzielić w odniesieniu do podatku VAT.

Oszczędności

Są szczególnie pożądane tam, gdzie gospodaruje się środkami publicznymi. Szczególnie dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego, których funkcjonowanie możliwe jest dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydatkami bieżącymi. Na część z nich samorząd ma raczej ograniczony wpływ (np. wynagrodzenia), inne może w większym stopniu kształtować przez aktywne poszukiwanie oszczędności. Wskazanie zakresu zmian strukturalnych w organizacji jednostki, potencjalnych działań prawno-finansowych dotyczących długu, czy inwestycji skutkujących obniżeniem wydatków np. z tytułu opłat medialnych (prąd, oświetlenie, ogrzewanie, paliwa, woda), stanowi przedmiot usług doradczych świadczonych przez naszą firmę.

W pierwszej kolejności proponujemy zawsze badanie kosztów związanych z obsługą zobowiązań finansowych, w celu określenia zakresu możliwych zmian i korzyści jakie mogą z nich wynikać dla samorządu (patrz: Restrukturyzacja długów).

W kolejnym etapie nie tylko wskazujemy kierunki możliwych działań oszczędnościowych, ale aranżujemy kontakty ze specjalistami, co umożliwia zapoznanie się z realnymi możliwościami, jakie aktualnie oferuje rynek i działające na nim firmy wykonawcze.

Często zastosowanie relatywnie tanich rozwiązań skutkuje obniżeniem wydatków o więcej niż połowę. W praktyce część generowanych w ten sposób oszczędności może służyć pokryciu kosztów inwestycji służących ich powstaniu (formuła ESCO).