Finansowanie bezpośrednie

Pożyczka, wykup wierzytelności jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządu terytorialnego w zakresie łatwego dostępu do finansowania – na realizację inwestycji oraz bieżącą działalność – posiadamy ofertę wsparcia finansowego, w formie pożyczki oraz wykupu zobowiązań JST.

Pożyczka

Pozwala na szybkie uzyskanie środków na sfinansowanie dowolnych potrzeb bieżących lub inwestycyjnych. Produkt skierowany do samorządów, które stosunkowo szybko chciałyby pozyskać środki finansowe.

Ogólne warunki:

 • okres finansowania do 20 lat
 • oprocentowanie bieżące – zmienna stawka WIBOR + stała marża w całym okresie finansowania
 • prowizja płatna jednorazowo lub w ratach
 • kwota pożyczki ustalana indywidualnie
 • wypłata kwoty pożyczki od następnego dnia po podpisaniu umowy
 • podstawowe zabezpieczenie to weksel in blanco wraz z deklaracją
 • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z transakcją
 • wybór oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego lub bezprzetargowo – w przypadku mniejszej wartości przedmiotu zamówienia.

Wykup wierzytelności

Usługa umożliwiająca wykup zobowiązań (faktur brutto) należnych dostawcom towarów lub usług. Wykupimy bezsporne i potwierdzone przez JST zobowiązanie od uprawnionego wierzyciela, aby następnie zawrzeć z samorządem porozumienie, regulujące spłatę długu na warunkach dopasowanych do jego przyszłych możliwości płatniczych.

Ogólne warunki:

 • okres finansowania do 15 lat, w indywidualnych przypadkach możliwość dłuższego finansowania
 • oprocentowanie bieżące ustalane indywidualnie na podstawie zmiennej stawki WIBOR + stała marża dla całego okresu finansowania
 • wykup wierzytelności odbywa się poprzez zawarcie umowy przelewu wierzytelności z dostawcą JST. Przedmiotem wykupu jest kwota brutto faktury
 • minimum formalności, uproszczona procedura, dogodny sposób finansowania inwestycji.

Subrogacja wierzytelności samorządowych

Produkt o szerokich możliwościach zastosowania zarówno w odniesieniu do zobowiązań wobec dostawców towarów i usług dla samorządu, jak i w celu restrukturyzacji zadłużenia z innych tytułów – w tym wcześniej zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji i pożyczek.

Oferujemy spłatę zobowiązań JST na zasadzie określonej w art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego (subrogacja ustawowa), czyli przez uregulowanie dotychczasowego zobowiązania i wstąpienie w prawa spłaconego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Transakcja nie wymaga zgody wierzyciela (chyba że taki wymóg wynika z zapisów w danej umowie dłużnej), wymaga natomiast pisemnej zgody dłużnika – czyli JST .

W przypadku subrogacji wraz z przejęciem zobowiązania samorządu podpisywana jest umowa (porozumienie) w sprawie warunków spłaty przejętego długu. Ustalona w ten sposób struktura zobowiązania może być zdecydowanie korzystniejsza dla JST, zarówno z punktu widzenia jego zdolności płatniczych jak i wskaźnika określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wobec obecnego stanowiska większości Regionalnych Izb Obrachunkowych, subrogacja ustawowa jako operacja pozabilansowa na długu, może stanowić jedyną alternatywę dla konsolidacji zadłużenia zaciągniętego uprzednio w formie kredytów, czy emisji obligacji komunalnych.

Istotne korzyści:

 • dogodne narządzie do kształtowania struktury długu JST
 • uniwersalny zakres zastosowania
 • brak obligatoryjnej opinii RIO do uchwały w sprawie subrogacji (opinie wydawane są w przypadku kredytu, pożyczki lub emisji obligacji)
 • neutralny wpływ na przychody i rozchody budżetu JST
 • co do zasady brak wymogu zgody wierzyciela na spłatę zobowiązania
 • długi okres spłaty zrestrukturyzowanego długu (do 15 lat), możliwości karencji
 • koszty obsługi zbliżone do kredytu bankowego
 • transparentny przebieg wyboru oferty dzięki zastosowaniu UZP.

Finansowanie kapitałowe

Jest to oferta o dużym potencjale wykorzystania w samorządach, które już realizują bądź mają zamiar realizacji inwestycji poprzez własne spółki komunalne. Proponujemy objęcie udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki komunalnej i wniesienie wkładu pieniężnego, pozwalającego spółce realizować zaplanowane zadanie inwestycyjne. W dalszej kolejności JST jako pierwotnie jedyny właściciel spółki komunalnej odkupuje udziały (akcje) objęte przez naszą spółkę, przy czym zapłata za te udziały (akcje) zostaje odroczona w czasie przez okres do lat 15.

Istotne korzyści:

 • dostarczenie środków potrzebnych do realizacji inwestycji bez zaciągania długu przez spółkę
 • przyrost kapitału własnego spółki komunalnej
 • swoboda wykorzystania środków pozyskanych z podwyższenia kapitału spółki co do czasu i wielkości wydatkowania
 • wydatki samorządu związane z odkupem udziałów (akcji) dopasowane są do możliwości WPF i w całości stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne) JST
 • brak bezpośredniego wpływu transakcji na wielkość nadwyżki operacyjnej JST w latach zapłaty za odkupione prawa
 • koszt transakcji porównywalny z kredytem bankowym
 • możliwość całkowitej karencji w spłacie przez okres do 3 lat
 • fakultatywny charakter realizacji transakcji w odniesieniu do procedur PZP czy konkursu.

Transakcje BSB (buy sell back)

W uproszczeniu polegają na zwrotnym przejęciu prawa własności do praw majątkowych stanowiących własność JST. W praktyce dotyczy to własności udziałów (lub akcji) w spółkach prawa handlowego, w których samorząd jest właścicielem lub współwłaścicielem (udziałowcem, akcjonariuszem). Sprzedaż określonego pakietu udziałów czy akcji przez JST ma dwa zasadnicze walory:

 • umożliwia pozyskanie środków pieniężnych w wysokości ceny otrzymanej za prawa majątkowe przeniesione na rzecz finansującego. Środki te mogą być przeznaczone na dowolny cel, np. realizację zadania inwestycyjnego lub spłatę zadłużenia JST
 • umożliwia kreowanie wielkości sprzedaży majątku samorządowego w danym roku budżetowym, co pozytywnie wpływa na wielkość nadwyżki operacyjnej.

Nabycie praw majątkowych odbywa się z zastrzeżeniem ich odkupu przez JST przy czym, o ile odkup następuje krótko po transakcji nabycia przez finansującego, (czyli inwestora), o tyle zapłata ceny za zwrotnie przeniesione prawa może być odroczona w czasie nawet do lat 15. Tym samym JST może dopasować poziom wydatków związanych z odkupem udziałów czy akcji, do możliwości budżetu w kolejnych latach. Wydatki związane z odkupem udziałów czy akcji w spółce stanowią w tym okresie dla samorządu w całości wydatki majątkowe (inwestycyjne). Nie utylizują zatem wprost wielkości nadwyżki operacyjnej.